Dane podstawowe

Przedszkole Publiczne Nr 27
Imię i nazwisko Dyrektora: Anna Borkowska
adres: ul. Cienista 20, 87-800 Włocławek
Telefon: +4854 2355159
Fax: +4854 2355159
Poczta elektroniczna: pp27[at]vp[dot]pl
Strona internetowa: wloclawek.schoolpage.pl
REGON: 910506502
Imię i nazwisko Inspektora ds. ochrony danych osobowych: Jadwiga Olejniczak
adres e-mail: jolejniczak[at]cuwpo[dot]wloclawek[dot]pl
nr tel. 54 427-01-58

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 27 z siedzibą przy ul. Cienistej 20, 87-800 Włocławek, tel. 54 235 51 59; adres e-mail: pp27[at]vp[dot]pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Jadwiga Olejniczak tel. 54 427 01 58; adres e-mail: jolejniczak[at]cuwpo[dot]wloclawek[dot]pl.
 3. Dane osobowe dziecka/podopiecznego przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w związku z obowiązkiem kontroli spełniania obowiązku szkolnego wynikającym z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm) i a 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Przedszkole Publiczne nr 27 we Włocławku gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Przedszkolu Publicznym nr 27 we Włocławku.
 6. Podanie danych jest: obowiązkowe, jeżeli tak zostało określone w przepisach prawa; dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą przez Przedszkole Publiczne nr 27we Włocławku wyłącznie w przypadku posiadania przez Administratora danych podstaw prawnych wynikających z art. 6 rozporządzenia RODO i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy prawnej.
 8. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
 9. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 10. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:  podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające); przekazanie danych osobowych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.
 11. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych Osobowych przysługują Państwu niżej wymienione prawa w zakresie określonym we wskazanych przepisach rozporządzenia: prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15; prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16; prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17; prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18; prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21.
 12. Realizacja Państwa praw musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji.
 13. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 14. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

SPOSOBY I KOLEJNOŚĆ PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

W Przedszkolu Publicznym Nr 27 we Włocławku sprawy rozpatrywane są chronologicznie, w kolejności ich zgłaszania, bez zbędnej zwłoki w terminach wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych szczególnych przepisów prawa.

Wszelkie informacje dotyczące sposobów i procedur załatwiania spraw w placówce udzielane są telefonicznie. Ponadto pytania można kierować do placówki za pomocą poczty elektronicznej.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>